top of page

SSC Việt Nam 2015

Hạn đăng ký:                                        20/01/2016

 

Hạn nộp bài:                                         25/01/2016

 

Workshop Traning:                            05/03/2016

 

Vòng Chung khảo:                21/03 - 18/04/2016

 

Vòng Chung kết:                                 14/05/2016

 

Công bố kết quả:                                 21/05/2016               

 

bottom of page